Deze Privacy Statement is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.multipack.be.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is MultiPack bvba.

MultiPack leeft de Europese privacywet (GDPR) na m.b.t. het verwerken van persoonlijke gegevens.

Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, toestemming moet krijgen van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Door het bezoeken van deze website wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van huidige Privacy Statement, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

De persoonsgegevens die via deze site worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en worden niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt om bij verdere stappen in het aankoopproces te vermelden op offertes, orderbevestigingen en facturatie, en indien ingestemd, u op de hoogte te stellen van updates voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden en voor de mededeling van informatie over onze producten.

De gegevens zullen niet aan derden meegedeeld worden met uitzondering van een eventuele verwerker die in opdracht van MultiPack werkt, en zich ook aan de Europese regelgegeving houdt.

Door het gebruiken en bezoeken van deze website, stemt u in met het beleid dat de Verwerker voert inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft u de toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacy Statement.

U heeft recht van inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan MultiPack bvba.

Op deze website kunnen links naar andere websites staan. U komt dan automatisch terecht bij het beleid en de toepassing mbt de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.

Op deze site worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsites en bevat een aantal gegevens over deze bezoeken, zoals de webpagina’s die u heeft geraadpleegd om naar onze site te gaan, uw vroegere activiteiten op de site en uw gegevens wanneer u een formulier invult. Dit gebruik van cookies laat MultiPack toe u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening aan te bieden.

Er wordt informatie ingezameld in log-files. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het aanbod van de website nog beter afstemmen op de noden van de gebruikers/bezoekers.

MultiPack verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website u op de onze bent terechtgekomen. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bijvoorbeeld onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo het aanbod en aanbiedingen voor de gebruikers en bezoekers continu te verbeteren.

Op deze website kunnen wedstrijden worden gehouden of campagnes met internet kortingbonnen gelanceerd. MultiPack kan alle informatie die u daarbij hebt verstrekt gebruiken om u waar nodig te benaderen, bijvoorbeeld om de winnaar te verwittigen of om de kortingbonnen te verwerken.

MultiPack houdt zich het recht voor deze Privacystatement ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers ervan op de hoogte brengt via de website.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van MultiPack bevoegd.